H??ng d?n cách làm bánh bao hành th?m ngon

B?n ?ã có bao gi? nghe ??n cái tên bánh bao hành bao gi? ch?a?. ?ó là m?t lo?i bánh r?t ngon, ???c s? d?ng nhi?u ? trong mi?n nam. ?ây là m?t món bánh bao chay, nhân không có th?t, vì v?y ? trong các chùa hay các gia ?ình m?i khi ??n ngày r?m thì ?ây là món bánh luôn ???c bày bi?n lên mâm l?. M?t dù bánh không có nhân th?t nh?ng v?n gi? ???c h??ng v? th?m ngon nh? nh?ng chi?c bánh bao th??ng khác. Cách làm món bánh bao này c?ng r?t ??n gi?n, ch? c?n b?n có m?t công th?c c? th? chi ti?t là có th? làm theo ???c. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao hành th?m ngon h?p d?n, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao hành th?m ngon

Nguyên li?u:

  • 270g b?t m?
  • hành lá c?t nh?
  • 200ml s?a t??i không ???ng
  • 2 mu?ng d?u ?n
  • 1/2 mu?ng cà phê men
  • m?t ít mu?i

cach-lam-banh-bao-hanh-1

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n hãy l?y m?t cái bát l?n r?i cho b?t mì, men và chút mu?i vào tr?n ??u. S?a t??i b?n cho vào n?i hâm nóng, sau ?ó b?n ?? s?a t? t? vào bát b?t, v?a ?? v?a tr?n cho h?n h?p ??u lên. B?n ?eo bao tay vào và nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n và không b? dính tay là ???c. Sau ?ó dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín bát b?t l?i và ?? kho?ng 20 phút.

cach-lam-banh-bao-hanh-2

B??c 2: Khi b?t ?ã ???c, b?n l?y ra và cán m?ng.

cach-lam-banh-bao-hanh-3

B??c 3: Ph?t lên b?t m?t l?p d?u ?n. Sau ?ó r?c hành lá ?ã c?t nh? ??u lên trên m?t.

cach-lam-banh-bao-hanh-4

B??c 4: Cu?n tròn mi?ng b?t l?i r?i c?t thành t?ng khúc nh? v?a ph?i.

cach-lam-banh-bao-hanh-5

B??c 5: Ch?ng hai mi?ng b?t l?i m?t r?i l?y que xiên th?t ?n vào gi?a và dùng tay kéo cho mi?ng b?t dài ra m?t chút.

cach-lam-banh-bao-hanh-6

cach-lam-banh-bao-hanh-7

B??c 6: Cu?i cùng b?n g?p hai ??u mép c?a hai mi?ng b?t l?i v?i nhau n?a là xong. B?n làm t??ng t? nh? hình d??i nhé!

cach-lam-banh-bao-hanh-8

cach-lam-banh-bao-hanh-9

B??c 7: ?em bánh ?i h?p kho?ng 20 phút cho bánh chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao hành th?m ngon r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-hanh-10

Nh?ng chi?c bánh bao hành nóng h?i m?i ra lò th?t h?p d?n ph?i không nào. V?i m?t chút công s?c và th?i gian b? ra là b?n ?ã làm ???c r?i ??y. Th??ng th?c nh?ng chi?c bánh bao hành nóng h?i cùng m?t chén n??c ch?m xì d?u cay cay thì ?ó th?t là m?t món ?n khi?n b?n yêu thích. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n

(Visited 329 times, 1 visits today)