H??ng d?n cách làm tr?ng da m?t t?i nhà v?i b?t qu? và s?a t??i

Cách s? d?ng b?t qu? làm ??p da hi?n nay ?ang là công th?c ???c r?t nhi?u ch? em ph? n? áp d?ng b?i hi?u qu? b?t ng? mà nó mang l?i cho làn da c?a b?n. Hãy cùng Th?o M?c Xanh tìm hi?u thêm v? nh?ng công th?c làm ??p t? b?t qu? ?? có thêm nh?ng bí quy?t giúp b?n s? h?u ???c 1 v? ??p hoàn h?o nhé!

B?t qu? và s?a t??i

Vi?c dùng s?a t??i ?? d??ng ?m hay t?m tr?ng có l? ?ã quá quen thu?c v?i các b?n, tuy nhiên thì v?i s? k?t h?p c?a b?t qu? và s?a t??i s? mang ??n cho các b?n 1 công th?c làm ??p da m?t vô cùng hi?u qu?.

B?t qu? ngoài có công d?ng tuy?t v?i cho vi?c d??ng tr?ng da, làm m? v?t thâm nám, tr? m?n thì khi b?t qu? khi k?t h?p v?i s?a t??i s? có công d?ng hi?u qu? trong vi?c t?y t? bào ch?t, t?ng kh? n?ng ho?t ??ng và l?u thông máu d??i da, giúp da ch?ng l?i s? oxy hóa ?? duy trì 1 làn da luôn kh?e m?nh và ??p theo th?i gian.

Cách làm m?t n? d??ng tr?ng da t? b?t qu?:

  • Nguyên li?u c?n chu?n b?: b?t qu?, 2 thìa m?t ong, 2 mu?ng s?a t??i có th? dùng s?a bò ho?c s?a dê.
  • Cách th?c hi?n: Cho b?t qu? vào chén sau ?ó cho 2 mu?ng m?t ong và s?a ?ã ???c chu?n b? vào và trôn ??u lên t?o thành 1 h?n h?p có d?ng s?t. Sau khi r?a s?ch m?t và dùng kh?n lau khô thì l?y h?n h?p trên bôi lên da (b?n có th? bôi b?ng tay ho?c dùng cây c? ??u ???c). ??i t? 10- 15 phút sau ?ó dùng n??c r?a m?t l?i cho th?t s?ch.
  • S? d?ng m?t n? b?t qu? d??ng da theo cách này r?t lành tính và c?c k? an toàn cho làn da, không gây kích ?ng da. ?? có ???c hi?u qu? nhanh nh?t trong vi?c d??ng tr?ng và làm ??p da thì b?n nên th?c hi?n ??u ??n 3 l?n m?i tu?n liên t?c trong vòng 1 tháng, ch?c ch?n s? mang l?i cho b?n k?t qu? b?t ng?.
  • Ngoài ra sau khi ??p lo?i m?t n? này thì b?n nên thoa thêm n??c hoa h?ng ho?c s?a d??ng th? ?? giúp b?n cân b?ng ?? ?m, làm co làn da c?a b?n ???c m?n màng và tr?ng sáng t? nhiên h?n.

Mua b?t qu? nguyên ch?t t?i: https://thaomocxanh.com/shop/bot-que-nguyen-chat-2

Ch? c?n vài b??c th?c hi?n ??n gi?n trên là b?n ?ã có th? làm tr?ng da m?t t? b?t qu? và s?a vô cùng hi?u qu? r?i. Hãy ch?m sóc làn da c?a mình 1 cách th??ng xuyên nh?t ?? gi? ???c v? ??p ???c lâu dài theo th?i gian, chúc b?n thành công v?i bí quy?t trên!

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 72 times, 1 visits today)