H??ng d?n làm bánh bao chay khoai môn h?p d?n

Nh?c ??n món ?n ?i?m tâm c?a ng??i dân Vi?t Nam ta li?n ngh? ngay ??n nh?ng món ?n nh?: bún, bánh canh hay bánh mì,…Nh?ng xu?t hi?n nhi?u nh?t trên m?i mâm c?m c?a gia ?ình Vi?t có l? v?n là món bánh bao khoái kh?u. Ng??i ta ?a chu?ng món bánh bao không ch? vì h??ng v? th?m ngon, b? d??ng mà còn vì nó là m?t món ?n d? làm, d? ch? bi?n, không c?u kì, ki?u cách, mang nét gi?n d? ??c tr?ng c?a ng??i Vi?t Nam. Bánh bao có nhi?u lo?i, trong ?ó bánh bao khoai môn là m?t trong nh?ng lo?i bánh ???c yêu thích nh?t, v?i l?p v? m?m m?n thoang tho?ng mùi th?m ph?c c?a s?a hòa quy?n v?i ph?n nhân ng?t ng?t bùi bùi c?a khoai môn ?ã t?o nên m?t chi?c bánh h?p d?n, tuy?t v?i. Sau ?ây chúng tôi xin gi?i thi?u cách làm món bánh bao chay khoai môn c?c d?.

H??ng d?n cách làm bánh bao chay khoai môn

Nguyên li?u:

  • 500g b?t bánh bao
  • 300g khoai môn
  • 30g men n?
  • N??c
  • ???ng
  • Mu?i

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c nhé. B?n tr?n b?t bánh bao v?i gói men n? có s?n trong gói b?t. Ti?p ??n thêm chút n??c vào tr?n ??u r?i nh?i cho b?t thành kh?i d?o m?n, sau ?ó b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín b?t l?i và ?? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-chay-nhan-khoai-mon-2

B??c 2: Tranh th? lúc ch? b?t n? b?n làm nhân bánh. Khoai môn r?a s?ch, g?t v? và c?t lát. Sau ?ó b?n ?em khoai h?p chín r?i cho vào bát nghi?n nhuy?n cùng v?i ???ng và chút mu?i

cach-lam-banh-bao-chay-nhan-khoai-mon-1

B??c 3: Khi b?t ?ã n? b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m r?i chia thành các ph?n nh? b?ng nhau. Sau ?ó dùng tay ?n d?t và múc nhân cho vào gi?a gói kín l?i.

B??c 4: B?n x?p bánh vào x?ng h?p kho?ng 20 phút cho bánh chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao chay khoai môn th?m ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-chay-nhan-khoai-mon

Bánh bao chay khoai môn là m?t lo?i món ?n chay r?t phù h?p cho ngày r?m hay m?ng 1. Hãy ?? món bánh bao này làm phong phú thêm th?c ??n món chay nhà b?n nhé! Chúc các ban thành công và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món m?i c?a chúng tôi.

Bình lu?n
H??ng d?n làm bánh bao chay khoai môn h?p d?n
3 (60%) 2 votes

(Visited 535 times, 1 visits today)