H??ng d?n làm bánh bao g?c cho gia ?ình

G?c là m?t lo?i qu? ???c ng??i ph??ng Tây m?nh danh là “ lo?i qu? ??n t? thiên ???ng” b?i nó có tác d?ng th?n k? ??i v?i s?c kh?e con ng??i nh?: nâng cao s?c ?? kháng c?a c? th?, nhu?n tràng, t?t cho tim m?ch, làm ??p và b? sung vitamin cho ?ôi m?t sáng ??p. Trái g?c tuy ??n gi?n nh?ng mang l?i r?t nhi?u l?i ích cho s?c kh?e do ?ó các b?n hãy ch?m sóc gia ?ình b?ng nh?ng món ?n b? d??ng t? g?c. Ngoài xôi g?c chúng ta hay g?p thì hôm nay mình s? gi?i thi?u ??n các b?n món bánh bao g?c ngon mi?ng, ??p m?t, t?t cho s?c kh?e và c?c k? d? làm nhé. Ch?c ch?n c? nhhà b?n s? r?t thích cho mà xem. Cùng b?t tay vào làm thôi nào.

H??ng d?n cách làm bánh bao g?c th?m ngon

Nguyên li?u:

  • 400g b?t m?
  • 10g b?t n?
  • 160ml s?a t??i
  • 150g th?t heo
  • G?c chín
  • N?m mèo
  • Mi?n
  • Hành tây, hành lá
  • Tr?ng cút ( lu?c chín, bóc v?)
  • M?t s? gia v? th??ng dùng

Cách làm bánh bao nh? sau

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c. S?a t??i hâm nóng r?i hòa chung v?i b?t n?, sau ?ó ?? t? t? vào âu b?t mì tr?n ??u r?i nh?i cho b?t thành kh?i d?o m?n. Ti?p ??n b?n chia b?t thành hai ph?n b?ng nhau.

cach-lam-banh-bao-gac

B??c 2: B?n c?t qu? g?c làm ?ôi r?i dùng mu?ng n?o l?y ph?n ru?t. Sau ?ó cho g?c vào m?t ph?n b?t và nh?i cho g?c và b?t hòa quy?n v?i nhau. Bây gi? b?n có hai ph?n b?t màu tr?ng và màu g?c. B?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín b?t l?i và ?? kho?ng 30 phút cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-gac-1

B??c 3: Tranh th? lúc ch? b?t n? b?n làm nhân bánh nhé. Mi?n và n?m mèo b?n cho vào n??c ngâm n?, r?i c?t nh?. Th?t heo r?a s?ch r?i b?m nhuy?n. Hành tây c?t nh?. Tr?ng cút lu?c chín bóc v?. Sau khi s? ch? xong b?n tr?n t?t c? các nguyên li?u này l?i v?i nhau ( tr? tr?ng cút nhé) r?i thêm gia v? vào tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-gac-2

cach-lam-banh-bao-gac-3

B??c 4: B?t g?c và b?t tr?ng n? b?n l?y ra nh?i l?i và cán m?ng thành hình ch? nh?t. Sau ?ó ??t ch?ng hai t?m b?t lên nhau r?i cu?n tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-gac-4

cach-lam-banh-bao-gac-5

B??c 5: C?t khúc b?t thành t?ng khúc ng?n b?ng nhau r?i cán m?ng theo hình tròn.

cach-lam-banh-bao-gac-6

B??c 6: Múc nhân cho vào gi?a mi?ng b?t r?i b?c kín l?i. M?t chi?c bánh b?n cho m?t ít nhân và m?t qu? tr?ng cút nhé!.

cach-lam-banh-bao-gac-7

B??c 7: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p chín.

cach-lam-banh-bao-gac-8

cach-lam-banh-bao-gac-9

V?y là ch? v?i 30 phút vào b?p cùng v?i công th?c chúng mình v?a m?i chia s? là b?n ?ã có ngay m?t m? bánh bao g?c ??p m?t và ngon mi?ng r?i. Chi?c bánh nh? xinh, v?a th?m v?a béo nh? th? này ai mà không mê c? ch?. B?n có th? dùng bánh bao g?c thay th? cho xôi g?c hay dùng trong b?a sáng, ngon, b? l?i l? mi?ng n?a. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng

Bình lu?n

(Visited 285 times, 1 visits today)