H??ng d?n làm bánh bao khoai lang tím th?m ngon

Bánh bao khoai lang tím. ?ây là m?t món bánh bao r?t th?m ngon và ??y dinh d??ng ??c bi?t lo?i bánh bao này có m?t công th?c làm bánh r?t ??c ?áo thú v?. M?t trong nh?ng y?u t? giúp món bánh bao khoai lang tím này ???c nhi?u ng??i yêu thích ?ó chính là màu s?c b?t m?t h?p d?n c?a b?t mì hòa quy?n cùng màu tím c?a khoai lang. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao khoai lang tím th?m ngon tuy?t v?i. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao khoai lang tím

Nguyên li?u:

  • 500g khoai lang tím
  • 350g b?t bánh bao
  • Men khô
  • 160ml s?a t??i
  • Mè ?en

Cách làm:

B??c 1: Khoai lang tím b?n r?a s?ch r?i ?em h?p chín. Sau ?ó bóc v? và cho vào rây nghi?n nhuy?n. B?n chia ph?n khoai này thành hai ph?n.

cach-lam-banh-bao-khoai-lang-tim

B??c 2: B?t bánh bao b?n c?ng chia làm hai ph?n. 150g b?t bánh bao b?n tr?n v?i m?t ph?n khoai lang tím, 200g b?t còn l?i b?n ?? riêng ?? làm b?t tr?ng.

cach-lam-banh-bao-khoai-lang-tim-1

B??c 3: B?n l?y ph?n khoai lang tím còn l?i tr?n v?i mè ?en r?i vo thành các viên tròn ?? làm nhân bánh.

cach-lam-banh-bao-khoai-lang-tim-2

B??c 4: S?a t??i b?n hâm nóng r?i hòa v?i men khô.

B??c 5: B?n cho m?t 1/2 s? s?a ? trên vào ph?n b?t tr?ng r?i nh?i nhuy?n. S? s?a còn l?i b?n cho vào ph?n b?t tím và nh?i nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-khoai-lang-tim-3

B??c 6: Cán d?t hai ph?n tr?ng và tím ra th?t m?ng r?i ch?ng khít lên nhau. Sau ?ó b?n cu?n b?t l?i thành khúc dài.

cach-lam-banh-bao-khoai-lang-tim-4

B??c 7: C?t khúc b?t thành nhi?u khúc nh? r?i cán m?ng ?? làm v? bánh.

cach-lam-banh-bao-khoai-lang-tim-5

B??c 8: L?y v? bánh và cho vào gi?a m?t viên nhân r?i bao kín và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-khoai-lang-tim-6

B??c 9: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao khoai lang tím th?m ngon r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-khoai-lang-tim-7

Nh?ng chi?c bánh bao khoai lang tím nhìn th?t h?p d?n ph?i không nào. V?i m?t h??ng v? th?m ngon và ??y dinh d??ng t? khoai lang b?t mì c?ng v?i màu s?c hòa quy?n h?p d?n t? chúng khi?n b?n khi nhìn thôi ?ã th?y thèm r?i ph?i không. Và ?i?u ?ó th?t thú v? h?n khi chính tay b?n làm nên nh?ng chi?c bánh bao khoai lang tím ?? chiêu ?ãi nh?ng ng??i thân b?n bè c?a mình trong các b?a ?n. Ch?c ch?n s? là nh?ng l?i khen ng?i vô cùng khi?n b?n hài lòng. Chúc b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 148 times, 1 visits today)