H??ng d?n làm bánh bao lá d?a thích mê

Lá d?a (n?p th?m) là lo?i lá ???c dùng nhi?u trong các l?nh v?c công nghi?p, ?m th?c,…v?i mùi th?m h?p d?n và màu s?c t??i m?i. T? xa x?a lá d?a ?ã xu?t hi?n trong “?m th?c dân gian”. Khi n?u chè, làm kem, lu?c s?n,… ng??i ta th??ng b? vài là d?a vào n?i làm cho th?c ?n có màu th?m h?p d?n h?n g?p nhi?u l?n. Tuy nhiên, lá d?a k?t h?p v?i bánh bao l?i là m?t s? k?t h?p m?i, ??c và l?. Chính vì s? ??c l? c?ng v?i h??ng v? th?m ngon, béo ng?t, bùi c?a bánh bao k?t h?p v?i mùi th?m c?a lá d?a mà bánh bao lá d?a tr? thành món ?n ?a chu?ng c?a r?t nhi?u ng??i. Hãy th? làm món bánh bao lá d?a v?i cách làm d? dàng d??i ?ây nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao lá d?a

Nguyên li?u:

  • 250g b?t m?
  • 10g men n?
  • 100g ???ng
  • 1 mu?ng cà phê mu?i
  • Lá d?a

Cách làm bánh bao nh? sau

B??c 1: Lá d?a b?n r?a s?ch r?i c?t nh?, sau ?ó cho vào máy xay sinh t? xay nhuy?n cùng v?i chút n??c. Sau khi xay xong b?n cho n??c lá d?a l?c qua rây ?? b? xác.

B??c 2: B?n l?y m?t cái bát r?i cho men n?, ???ng và chút n??c vào tr?n ??u. B?n l?y 1/2 s? b?t m? cho vào m?t cái âu r?i ?? t? t? n??c men n? vào và nh?i cho ??n khi b?t thành kh?i d?o nhuy?n.

B??c 3: Ph?n b?t m? còn l?i b?n cho vào m?t cái âu khác r?i ?? t? t? n??c lá d?a vào và nh?i cho b?t thành kh?i d?o nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-la-dua

B??c 4: Hai ph?n b?t sau khi nh?i xong b?n dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín âu b?t l?i và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n?.

B??c 5: Khi b?t n? b?n nh?i l?i và cán thành mi?ng dài ch? nh?t. Sau ?ó b?n ??t ch?ng hai ph?n b?t lên nhau và ti?p t?c cán ?? k?t dính v?i nhau. Ti?p ??n b?n cu?n b?t l?i và dùng dao c?t thành t?ng khúc ng?n v?a ph?i.

B??c 6: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao lá d?a th?m ngon r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-la-dua-1

Tôi tin r?ng món bánh bao lá d?a không ch? kích thích v? giác c?a b?n mà nó còn kích thích c? th? giác c?a b?n n?a ??y, b?i màu xanh b?t m?t c?a lá d?a k?t h?p v?i màu tr?ng tinh khôi c?a bánh bao là s? k?t h?p tuy?t v?i. Chúc các b?n thành công và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món m?i c?a chúng tôi nhé.

Xem nhi?u cách làm bánh bao h?n https://wikicachlam.com/lam-banh-bao/

Bình lu?n
H??ng d?n làm bánh bao lá d?a thích mê
5 (100%) 3 votes

(Visited 3,034 times, 1 visits today)