H??ng d?n làm bánh bao nhân khoai lang tím th?m ngon

Khoai lang tím là lo?i c? ch?a nhi?u ch?t dinh d??ng r?t t?t cho s?c kh?e vì v?y c? khoai lang tím r?t ???c m?i ng??i yêu thích. Khoai lang tím có th? ???c dùng ?? lu?c ?n, ho?c có th? ???c dùng ?? làm nguyên li?u ch? bi?n ra thành r?t nhi?u món ?n th?m ngon. S? nh? th? nào n?u dùng khoai lang tím ?? ch? bi?n làm nhân bánh bao nh??. S? r?t thú v? ??y, ?ó s? là m?t ý t??ng hay dành cho nh?ng b?n yêu thích món bánh bao và khoai lang tím. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao nhân khoai lang tím th?m ngon h?p d?n, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhân khoai lang tím th?m ngon

Nguyên li?u làm v? bánh:

  • 200g b?t m?
  • 80ml n??c
  • 4g men n?

Nguyên li?u làm nhân bánh:

  • 100g b?t m?
  • 3 c? khoai lang tím l?n
  • 2 g men n?
  • 30ml n??c

Cách làm bánh bao t?i nhà nh? sau

B??c 1: ??u tiên b?n làm nhân bánh tr??c. Khoai lang tím b?n r?a s?ch, g?t v?, c?t làm ?ôi r?i ?em h?p chín. Sau ?ó b?n cho khoai ra bát và dùng mu?ng nghi?n nhuy?n r?i cho b?t m?, men n? và n??c vào tr?n ??u, sau ?ó nh?i cho h?n h?p tr? thành kh?i d?o m?n. Nh?i b?t xong b?n ?? cho b?t ngh? 30 phút.

cach-lam-banh-bao-nhan-khoai-lang-tim

B??c 2: B?n làm v? bánh. L?y m?t cái bát l?n r?i cho t?t c? các nguyên li?u làm v? bánh vào tr?n ??u r?i nh?i thành kh?i d?o m?n, sau ?ó ?? ? n?i ?m kho?ng 30 phút cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-nhan-khoai-lang-tim-1

B??c 3: Sau khi ?? b?t ngh? ???c 30 phút b?n l?y b?t ra và r?c lên m?t ph?ng s?ch m?t l?p b?t khô ?? ch?ng dính r?i  ??t b?t lên nh?i l?i l?n n?a cho m?m. Sau ?ó b?n chia b?t thành các ph?n b?ng nhau r?i cán m?ng ra ?? làm v? bánh.

cach-lam-banh-bao-nhan-khoai-lang-tim-2

B??c 4: B?t làm nhân b?n c?ng chia thành các ph?n b?ng nhau r?i vo tròn l?i. Sau ?ó b?n cho viên nhân vào gi?a v? bánh, dùng tay túm các mí b?t ?? b?c kín nhân l?i r?i vo tròn. B?n làm t??ng t? nh? v?y cho khi h?t v? h?t nhân nhé!

cach-lam-banh-bao-nhan-khoai-lang-tim-3

B??c 5: B?n dùng dao c?t 2 ???ng chéo vuông góc trên m?t bánh. Sau ?ó cho bánh vào n?i h?p kho?ng 20 phút cho bánh chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao nhân khoai lang tím th?m ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-nhan-khoai-lang-tim-4

cach-lam-banh-bao-nhan-khoai-lang-tim-5

Nh?ng chi?c bánh bao nhân khoai lang tím nóng h?i v?a ra lò th?t h?p d?n ph?i không nào. V? th?m béo ng?y cùng h??ng v? th?m ngon c?a b?t mì và nhân khoai lang th?t h?p d?n làm sao. Ch?c ch?n ?ây s? là món bánh bao khi?n b?n yêu thích. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 303 times, 1 visits today)