H??ng d?n làm s?a chua t? s?a Ông Th? ??n gi?n

Làm s?a chua t? s?a ông th? và dùng giúp r?t nhi?u cho h? tiêu hóa c?a b?n, ngoài ra nó còn t?ng c??ng kh? n?ng mi?ng d?ch và cung c?p nhi?u lo?i vitamin,… cách làm không khó nh?ng ?ôi khi các b?n g?p kho kh?n, v?y nên bài vi?t hôm nay s? giúp b?n ?i?u ?ó, nào chúng ta cùng b?t tay vào h?c cách làm s?a chua t? s?a ông th? ngay hôm nay.

Nguyên li?u ?? làm: Mua m?t h? s?a chua ngoài ti?m ho?c t? xem cách làm s?a chua ?? tham kh?o, S?a ??c ông th?, n??c sôi ?? ngu?i, n??c sôi, ly ho?c h? ??ng s?a chua.

B?t tay vào làm:

L?y s?a ông th? ?? vào n?i, cho vào lon n??c sôi khu?y cho s?a tan h?t, sau ?ó thêm 2 lon n??c sôi ?? ngu?i, s?a chua cái cho vào tô và khu?y cho ??u r?i cho t? t? vào n?i.

Sau khi có h?n h?p ta ?? ra các ly ho?c h? s?a chua, ??y n?p l?i ?? ti?n hành ? s?a chua

Cho các ly ho?c h? vào n?i, ?? n??c sôi 70 ?? c vào n?i, ??p n?p và ? trong 8 ti?ng là xong, l?y ra cho vào t? l?nh, ?? ? ng?n mát và dùng

V?i nh?ng tác d?ng tuy?t v?i c?a s?a chua b?n không th? b? qua ???c, v?y nên hãy làm ngay cho gia ?ình và b?n bè th??ng th?c.

Bình lu?n

(Visited 404 times, 1 visits today)