Làm bánh bao con cua t?ng b?n cung C? Gi?i

B?n ngh? sao v?i món bánh bao con cua nh??. Bánh bao có hình dáng nh? nh?ng con cua ??y ?áng yêu và có m?t h??ng v? r?t th?m ngon mang ??m h??ng v? c?a m?t chi?c bánh bao truy?n th?ng ??y h?p d?n. Ch?c ch?n s? khi?n b?n hài lòng và yêu thích. V?i m?t công th?c làm chính xác và nh?ng nguyên li?u ??n gi?n thì ?ây s? là m?t cách làm bánh bao m?i l? khi?n b?n th?y thú v?. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao con cua th?m ngon h?p d?n, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao con cua t?ng b?n C? Gi?i

Nguyên li?u:

  • 400g b?t mì
  • 50g bí ??
  • 8g men n?
  • 30g ???ng
  • 200ml n??c ?m
  • ??u ?en

Cách làm: 

B??c 1: Bí ?? b?n g?t v? r?a s?ch r?i h?p chín, sau ?ó b?n cho bánh ?? vào bát nghi?n nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-con-cua

B??c 2: B?n tr?n bí ?? cùng v?i ???ng, b?t mì, men n? và n??c ?m. Sau ?ó nh?i cho b?t tr? thành kh?i d?o m?n.

cach-lam-banh-bao-con-cua-1

B??c 3: ? b?t m?t lúc cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-con-cua-2

B??c 4: Sau khi b?t ?ã n? b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m r?i chia b?t thành 6 ph?n b?ng nhau.

cach-lam-banh-bao-con-cua-3

B??c 5: B?n l?y b?t 2 ph?n b?t nh?i l?i v?i nhau r?i cán m?ng thàn hình b?u d?c.

cach-lam-banh-bao-con-cua-4

B??c 6: B?n ph?n b?t còn l?i b?n l?n thành hình dài ?? làm chân.

cach-lam-banh-bao-con-cua-5

B??c 7: B?c mi?ng b?t hình b?u d?c l?i quanh 4 hình dài làm chân. B?n làm t??ng t? nh? hình nhé!

cach-lam-banh-bao-con-cua-6

B??c 8: G?n thêm hai h?t ??u ?en ?? làm m?t cho cua. ?? chú cua trông ??p h?n b?n hãy c?t t?a chân cho ??p nhé!

cach-lam-banh-bao-con-cua-7

B??c 9: Cu?i cùng ?em bánh ?i h?p chín n?a là xong.

cach-lam-banh-bao-con-cua-8

Nh?ng chi?c bánh bao con cua trông th?t ?áng yêu và h?p d?n ph?i không nào. Vào nh?ng ngày ngh? l?, ngày cu?i tu?n các b?n cùng b?t tay th?c hi?n ?? làm nên nh?ng chi?c bánh bao ng? ngh?nh này dành t?ng cho ng??i thân b?n bè thì th?t là m?t ?i?u thú v? vô cùng. ?ây ch?c ch?n s? là m?t món ?n khi?n c? nhà yêu thích. Còn ch?ng ch? gì n?a khi không thêm ngay món bánh bao con cua th?m ngon này vào s? tay làm bánh c?a mình ch?. Và b?n hãy luôn c?p nh?t ?? có thêm nh?ng cách làm bánh bao thú v? và ??c ?áo khác nhé. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 378 times, 1 visits today)