Mách b?n cách làm bánh bao nhân ??u xanh d?o th?m, ng?t ngào

Bánh bao nhân ??u xanh là m?t món ?n ???c nhi?u ng??i ng??i yêu thích. B?i v? m?n m?n c?a v? bánh k?t h?p v?i v? ng?n ng?t t? nhiên c?a l?p nhân ??u xanh t?o nên món bánh th?m ngon, h?p d?n.

V?y ?ã bao gi? các b?n ngh? mình có th? t? tay t?o ra ???c nh?ng chi?c bánh bao nhân ??u xanh th?m ngon ?ó ch?a?Cachlambanhbao.net hôm nay s? chia s? ??n các b?n công th?c làm bánh bao nhân ??u xanh d?o th?m, ng?t ngào.

Nguyên li?u:

+ 400g b?t mì

+ 150g ??u xanh ?ã b? v?

+ 10g men n?

+ 30g ???ng

+ M?t ít mu?i

+ N??c l?c (có th? s? d?ng s?a t??i ?? thay th?)

Cách làm:

B??c 1: Hòa tan men n? v?i m?t ít ???ng và 100 ml n??c ?m.

B??c 2: Cho b?t mì vào trong 1 chi?c bát to r?i tr?n ??u v?i ???ng và mu?i.

B??c 3: ?? ph?n men n? ?ã hòa tan ? b??c 1 vào b?t ?ã tr?n ? b??c 2. Sau ?ó, thêm 1 chút n??c vào, dùng tay nhào b?t th?t k? ?? t?o thành h?n h?p b?t sánh m?n. Nhào cho ??n khi b?t không b? dính thì cho thêm 1 ít b?t khô vào. Hãy nh? là cho m?t ít thôi nhé ?? b?t không b? khô.

B??c 4: L?y m?t chi?c kh?n ?m, ??y kín m?t thau b?t l?i r?i ?? kho?ng 1 ti?ng ??ng h? cho b?t n? ra.

B??c 5: ??u xanh ngâm trong ch?u n??c l?nh kho?ng 2 ??n 3 ti?ng. Sau ?ó, cho vào n?i, lu?c chín.

B??c 6: Khi ??u xanh chín m?m, ?? ra m?t chi?c bát l?n, nghi?n m?n. Ti?p ??n, thêm 1 chút ???ng vào, th?c hi?n vo tròn thành t?ng viên nhân bánh nh? và ??u nhau.

B??c 7: Tr?n b?t n? ? b??c 4 vo thành t?ng viên tròn ??u nhau r?i cán d?p h?t xu?ng. Sau ?ó, cho nhân ??u xanh ?ã viên tròn vào gi?a, ti?p t?c vo tròn l?i. Th?c hi?n nh? v?y cho khi h?t ch? b?t và nhân là xong.

B??c 8: X?p l?n l??t bánh bao vào trong n?i, h?p chín trong kho?ng 30 phút. Có th? ?? thêm m?t chút n??c gi?m vào ph?n n??c h?p bánh ?? bánh ???c tr?ng h?n b?n nhé.

V?i các b??c ??n gi?n trên, b?n ?ã t?o ???c nh?ng chi?c bánh bao nhân ??u xanh ngon tuy?t, m?m m?n ?? c? gia ?ình cùng th??ng th?c r?i ?ó.

Xem thêm cách làm bánh bao ngon nh?t t?i ?ây

Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng!

Bình lu?n

(Visited 1,236 times, 1 visits today)