Mua s?u riêng s?y khô ? tphcm và hà n?i

I. S?u riêng s?y khô là gì ?

?S?u riêng s?y hay s?u riêng s?y khô là s?u riêng chín cây sau khi ???c l?a ch?n k? l??ng ???c công nhân tách b? v? và h?t, sau ?ó tách ra t?ng múi ?? d? dàng ?em s?y.

Hi?n t?i có 3 lo?i s?y ?ng v?i 3 công ngh? s?y tiêu bi?u:

– Th? 1, s?u riêng s?y d?o v?i công ngh? s?y d?o, làm m?t ?i m?t ph?n ?? ?m.

– Th? 2, s?y chiên giòn, nh?ng lo?i s?u riêng vi?t nam th??ng dùng công ngh? này. N?u ??c k? thành ph?n trên bao bì, b?n s? th?y là có d?u trong ?ó. Nh? chiên d?u nên m?i có màu s?c và mùi v?.

– Th? 3, công ngh? s?y th?ng hoa hút chân không là công ngh? khá m?i l?, hi?n t?i ch? có ? Thái lan v?i quy mô các nhà máy l?n thì m?i s? d?ng công ngh? s?y này. Công ngh? s?y này có ?u ?i?m v??t tr?i vì gi? ???c g?n nh? 100% thành ph?n dinh d??ng nh? nh?ng ch?t vitamin, protein, gluxit, màu s?c, mùi, v? …v.v

II. Mua s?u riêng s?y khô ? tphcm và hà n?i:?

Hi?n t?i ? Vi?t Nam r?t ít ch? bán s?u riêng s?y theo công ngh? th?ng hoa hút chân không, chúng tôi – ThaiQueenFruits.com® là nhà phân ph?i ??c quy?n c?a x??ng s?n xu?t thái lan. S?u riêng sau khi ???c l?a ch?n k? l??ng t? vùng nguyên li?u s? ???c x? lý qua m?t quy trình khép kín ?? hoàn thành công ?o?n s?y.

Bên c?nh ?ó, trên trang website www.thaiqueenfruits.com, Quý khách có th? d? dàng tìm ki?m Mua Tra?i Cây Sâ?y Khô ?? TPHCM va? Ha? Nô?i v?i nh?ng s?n ph?m hoa qu? s?y thái lan v?i h?n 16 lo?i. Hi?n t?i s?n ph?m c?a chúng tôi v?a v? Vi?t Nam ???c m?y tháng nên Quý khách có th? tham kh?o h? th?ng phân ph?i c?a ThaiQueenFruits®. Ngoài ra, Quý khách có th? t? tay thi?t k? nh?ng lo?i Mix trái cây theo t?ng kh?u v?, xem thêm t? thi?t k? h?p combo trái cây s?y thái lan.

Bình lu?n

(Visited 116 times, 1 visits today)