N?u chè ??u xanh b?t khoai công th?c ??n gi?n nh?t

Các món chè là ??c s?n không th? nào b? qua, nh?ng nguyên li?u làm nên chè s? t?o ra nh?ng món chè ??c ?áo riêng bi?t. N?u b?n ?ã bi?t chè ??u xanh hay th? làm m?t món ?n khác ?ó là chè ??u xanh b?t khoai.

Chu?n b? nguyên li?u:

B?t khoai 120 gr

??u xanh 250 gr

???ng tr?ng 80 gr

D?ng c? n?u chè nh?: n?i, n??c ?m…

H??ng d?n cách n?u chi ti?t:

B??c 1: ??u xanh ngâm n??c l?nh, th?i gian trên b?n c?n nh?t b? nh?ng h?t lép, h?ng ?i.

B??c 2: Th?c hi?n t??ng t? v?i b?t khoai, b?n c?ng ngâm v?i n??c ?m kho?ng 10 phút ??n 15 phút.

B??c 3

Cho ??u xanh vào n?i, ?? n??c sau ?ó là b?c lên b?p, m? l?a sau ?ó n?u sôi nh? l?a kho?ng 10 phút.

B??c 4: Khi h?t ??u m?m, cho b?t khoai vào h? nh? l?a r?i b?n hãy n?u thêm 10 phút. Thêm ???ng tr?ng vào, khu?y ??u, thêm ???ng vào ?? t?o ?? ng?t cho món chè, thêm th? nào tùy kh?u v? c?a t?ng ng??i.

B??c 5

Chè sôi lên kho?ng 5 phút thì b?n t?t b?p, món chè ??u xanh b?t khoai có v? ??c s?t ?n khá là ngon ch? không l?ng b?ng nh? nh?ng lo?i khác.

Theo ý ki?n riêng c?a mình chè b?t khoai ??u xanh có th? dùng ?n trong mùa ?ông r?t ngon, v? ?m nóng s? khi?n b?n yêu thích nó cho mà xem.

Thành qu? là nh?ng chén chè ??u xanh b?t khoai ngon tuy?t, ?n xong mà có tách trà k? bên ??m b?o b?n s? mê m?t cho xem.

B?n mu?n xem chi ti?t h??ng d?n chè ??u xanh b?t khoai có hình ?nh hay vào ??a ch? sau: http://cacmonche.com/cach-nau-che-dau-xanh-bot-khoai/

Bình lu?n

(Visited 2,326 times, 1 visits today)