Nh?ng m?o nh? giúp gi?m m? b?ng hi?u qu?

  1. ?n u?ng h?p lý

Vi?c gi?m m? b?ng có thành công hay không ph? thu?c ??n 80% vào các b?a ?n c?a chúng ta. M?t th?c ??n có l?i cho s?c kh?e, cân b?ng, ??y ?? dinh d??ng là tuy?t v?i nh?t. Quan tr?ng h?n, hãy nói t? bi?t v?i ?? làm s?n ho?c ?? ?n nhanh và t?p thói quen n?u ?n ? nhà. N?u không có th?i gian, hãy ?n hoa qu?, salad ho?c rau, c?, qu? lu?c.

  1. U?ng ?? n??c

Nhi?u ng??i hay nh?m l?n gi?a c?m giác ?ói và khát r?i cu?i cùng l?i ?i nh?m nhách m?t ??ng ?? ?n v?t dù v?n h? ch?ng h? ?ói. Vì v?y, hãy nh? luôn mang bên mình m?t chai n??c và tranh th? u?ng n??c m?i khi có th? trong ngày. Tùy theo cân n?ng và l?i s?ng c?a b?n thân, trung bình m?t ng??i c?n 2l n??c m?i ngày. Hãy t? tính toán l??ng n??c c?n thi?t m?i ngày cho mình và nh? u?ng ?? n??c nhé!

  1. ??t phá n?ng l??ng khi t?p luy?n

Theo m?t vài nghiên c?u c?a nhà cái Fun88 g?n ?ây, n?u b?n c? g?ng th?nh tho?ng t?ng c??ng ?? t?p luy?n lên m?t chút, m? b?ng s? b? lo?i b? nhanh h?n nhi?u so v?i vi?c l?p ?i l?p l?i nh?ng bài t?p dài lê thê. Ví d?, n?u b?n ?i b? trên máy, th?nh tho?ng hãy t?ng t?c ?? lên m?t cách ng?u nhiên r?i sau ?ó tr? v? t?c ?? th??ng.

  1. Nói “không” v?i ???ng

N?u có m?t th? ng??i mu?n gi?m cân c?n ?n ít ?i hay th?m chí lo?i b? luôn kh?i b?a ?n hàng ngày thì ?ó chính là ???ng. Trong các lo?i th?c ph?m v?n ?ã có khá nhi?u lo?i cung c?p ???ng s?n r?i nên vi?c cho thêm ???ng vào món ?n v?a th?a, v?a có h?i cho s?c kh?e. B?n có th? dùng m?t ong, ???ng th?t n?t ho?c các lo?i tinh ch?t có v? ng?t ?? thay th?.

  1. Gi?m l??ng natri h?p th?

N?u c?n nêm mu?i vào th?c ?n, thay vì ch?n mu?i natri, hãy ch?n các lo?i th?c ph?m thay th? nh? chanh, mu?i bi?n, mu?i kali,… Ngoài ra, thêm rau th?m và các gia v? cay nh? tiêu s? giúp gi?m l??ng mu?i c?n dùng trong món ?n.

  1. B? sung vitamin C

Vitamin C ?óng vai trò quan tr?ng trong quá trình s?n sinh carnitine, m?t h?p ch?t giúp chuy?n hóa ch?t béo thành n?ng l??ng. ??ng th?i, vitamin C còn ng?n c?n s? hình thành cortisol, lo?i hoóc-môn s?n sinh khi c? th? b? stress. N?u l??ng cortisol t?ng cao, ch?t béo s? d?n tích t? l?i và gây ra m? b?ng.

  1. ?n ?? ?n “??t” ch?t béo

T?i, hành, g?ng, tiêu, b?p c?i, cà chua và nh?ng lo?i gia v? cay nh? qu?, mù t?t ???c m?nh danh là “thiên ??ch” c?a ch?t béo. ?n vài tép t?i s?ng và m?t mi?ng g?ng nh? m?i sáng giúp quá trình chuy?n hóa ch?t béo r?t di?n ra nhanh, m?nh h?n. Ngoài ra, u?ng m?t c?c n??c chanh tr?n m?t ong vào bu?i sáng c?ng là m?t ph??ng pháp gi?m cân hi?u qu?.

  1. B? sung các ch?t béo có l?i

N?u mu?n lo?i b? cholesterol có h?i trong b?a ?n, vi?c thêm vào các th?c ph?m có nhi?u ch?t béo t?t (b?, ô-liu, d?a và các lo?i h?t) là m?t ý ki?n không t?i ?âu!

  1. Không b? b?a sáng

Nhi?u ng??i l?m t??ng b? b?a sáng s? nhanh gi?m cân, nh?ng s? th?t hoàn toàn ng??c l?i. B? b?a sáng khi?n b?n nhanh ?ói h?n, d?n ??n tình tr?ng ?n v?t, ?n linh tinh và h?u qu? t?t y?u là m? b?ng.

Ngoài ra, các nghiên c?u g?n ?ây nh?t cho bi?t, ?n các b?a nh?, th??ng xuyên là chìa khóa cho m?t chu trình chuy?n hóa ch?t làm vi?c hi?u qu? h?n, giúp b?n ki?m soát cân n?ng t?t h?n. Hãy gi?m l??ng ?n m?i b?a và ?n v?t b?ng nh?ng ?? ?n t?t cho s?c kh?e nh? hoa qu? khô, h?t, hoa qu?, rau, c? s?ng, salad, rau, c?, qu? lu?c/h?p.

  1. Ng? t?t

Ng? ?? ?óng vai trò quan tr?ng trong vi?c ki?m soát cân n?ng. Theo m?t nghiên c?u g?n ?ây chia s?, ng? quá nhi?u ho?c thi?u ng? ??u có th? d?n ??n t?ng cân. Trung bình, m?t ng??i c?n t? 6-8 ti?ng m?i ngày ?? ng?, v?y nên hãy ?? ý ??n th?i gian ng? c?a mình nhé!

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 209 times, 1 visits today)