Tr? tài làm bánh bao lá sen ??y h?p d?n

Bánh bao là m?t món ?n dân dã và quen thu?c ??i v?i nhi?u ng??i. ng??i ta yêu thích món này không ch? vì s? gi?n d? và truy?n th?ng c?a nó mà còn là t? h??ng th?m c?a b?t n?p và béo ng?y c?a nhân tr?ng th?t. Ngoài bánh bao truy?n th?ng còn có các lo?i banh bao khác nhau t? chay ??n m?n, v?i nhi?u ki?u và màu s?c ?a d?ng. Tuy ???c bi?n t?u nhi?u ki?u nh?ng nó v?n gi? ???c h??ng v? quen thu?c, gi?n d? và h?n h?t là ??y ?? ch?t dinh d??ng, là th?c quà d? ?n ???c nhi?u ng??i ?a thích. Hôm nay mình s? gi?i thi?u v?i các b?n cách làm món bánh bao lá sen ??p m?t và l? mi?ng. chi?c bánh bao ???c làm t? các nguyên li?u d? tìm và cách làm thì vô cùng ??n gi?n. cùng b?t tay vào làm nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao lá sen

Nguyên li?u:

  • 100g b?t m?
  • 2g ???ng
  • 3g men n?
  • 60ml n??c ?m
  • D?u ?n
  • Mu?i

Cách làm:

B??c 1: B?n cho men n? vào hòa tan v?i n??c ?m. Sau ?ó thêm ???ng, chút mu?i vào khu?y ??u cho tan.

cach-lam-banh-bao-la-sen

B??c 2: B?n ?? h?n h?p n??c men n? ? trên vào bát b?t m? r?i tr?n ??u, thêm l??ng n??c v?a ph?i vào và ti?n hành nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n và không còn dính tay.

cach-lam-banh-bao-la-sen-1

B??c 3: B?n r?c lên m?t ít b?t khô lên kh?i b?t, dùng m?t cái kh?n s?ch nhúng n??c ?m và v?t khô r?i ph? lên bát b?t và ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi, b?n có th? ki?m tra b?ng cách ?n nh? ngón tay vào b?t n?u b?t không ph?ng lên là ???c. Sau khi ? b?t xong b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m r?i chia làm 8 ph?n b?ng nhau và viên tròn. Ti?p theo b?n cán các viên b?t ra m?ng v?a ph?i ( b?n cán thành hình tròn v?i ???ng kính 8 cm).

cach-lam-banh-bao-la-sen-2

B??c 4: Ph?t lên mi?ng b?t m?t ít d?u ?n. G?p ?ôi mi?ng b?t l?i r?i ph?t thêm m?t l?p d?u khác, sau ?ó g?p ?ôi mi?ng b?t l?i l?n n?a. Ti?p theo ?? trông gi?ng lá sen b?n hãy dùng m?t que t?m khía lên m?t mi?ng b?t ?? t?o hình gân lá. Sau ?ó b?n ??t bánh ra gi?y n?n và x?p vào x?ng h?p kho?ng 20 phút cho bánh chín.

cach-lam-banh-bao-la-sen-3

cach-lam-banh-bao-la-sen-4

Chi?c bánh bao nh? xinh, h??ng v? thanh ??m, tho?ng chút ng?t và m?n hài hòa s? là món quà nh? dành cho c? gia ?ình vào chi?u th? 7 r?i. chúc các b?n thành công và ??ng quên c?p nh?t nh?ng món bánh m?i nhé.

Bình lu?n

(Visited 253 times, 1 visits today)