T? làm bánh bao chay s?a c?c ngon

Trong s? các lo?i món bánh bao chay thì bánh bao chay s?a là m?t món bánh r?t ngon và ???c nhi?u ng??i yêu thích. ?ó luôn là món bánh ???c ?u tiên hàng ??u trong các mâm l? cúng chay. V?i h??ng v? th?m ngon t? s?a t??i c?ng v?i m?t màu s?c tr?ng m?n c?a b?t mì làm cho món bánh chay s?a này luôn có m?t s? h?p d?n ??i v?i ng??i nhìn, khi?n b?n không th? b? qua ???c. Nguyên li?u làm bánh bao chay s?a r?t ??n gi?n và d? tìm, cách làm thì c?ng không quá khó l?m. V?y thì t?i sao b?n không b?t tay vào b?p ngay ?? th?c hi?n món bánh bao ??c ?áo này nh?. Các b?n cùng th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao chay s?a th?m ngon

Nguyên li?u:

  • 270g b?t m?
  • 90g ???ng
  • 20g b? ( b?n ?? ? nhi?t ?? phòng cho m?m nhé)
  • 165ml s?a t??i không ???ng ( b?n hâm cho s?a ?m nhé)
  • 1 ít mu?i
  • 4g men nâu

cach-lam-banh-bao-chay-sua

Cách làm:

B??c 1: B?n l?y m?t cái bát l?n r?i cho b?t mì, ???ng, b?, men nâu và m?t ít mu?i vào tr?n ??u. Sau ?ó cho s?a ?m vào, v?a cho b?n v?a tr?n cho h?n h?p ??u lên, sau khi tr?n xong b?n ?eo bao tay vào và ti?n hành nh?i cho ??n khi h?n h?p tr? thành kh?i d?o m?n là ???c. Sau ?ó b?n l?y m?t t?m kh?n s?ch, nhúng n??c ?m và v?t khô r?i ph? lên kh?i b?t ? kho?ng 35 phút cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-chay-sua-1

B??c 2: Sau khi ?ã ? b?t xong, b?n l?y b?t ra và nh?i l?i cho m?m r?i cán cho kh?i b?t m?ng ra.

cach-lam-banh-bao-chay-sua-2

B??c 3: Cu?n tròn b?t l?i và c?t thành t?ng khúc v?a ph?i.

cach-lam-banh-bao-chay-sua-3

B??c 4: B?n l?y gi?y th?m d?u r?i x?p b?t lên, sau ?ó x?p bánh vào x?ng h?p. B?n ti?n hành h?p bánh kho?ng 15 phút cho bánh chín m?m. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao chay s?a tuy?t ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-chay-sua-4

Không quá khó l?m ph?i không nào! V?i ch? m?t chút chu?n b? và th?c hi?n nghiêm túc thì b?n ?ã có th? hoàn thành xong món bánh bao chay s?a th?m ngon h?p d?n r?i. Chúc b?n thành công và ngon mi?ng nhé.

Bình lu?n

(Visited 328 times, 1 visits today)