T? làm bánh bao chiên ??n gi?n t?i nhà

Bánh bao là m?t món ?n khá quen thu?c và ???c yêu thích ??i v?i nhi?u ng??i. V?i l?p v? ngoài tr?ng m?n c?a b?t n?p c?ng thêm ph?n nhân th?m ph?c mùi tr?ng th?t v?i ??y dinh d??ng thì ?ây luôn là món ?n ???c nhi?u gia ?ình l?a ch?n ?? dùng trong các b?a ?n sáng ho?c ?n d?m. Bánh bao có r?t nhi?u lo?i, m?i lo?i có m?t h??ng v? khác nhau. ?a s? các lo?i bánh bao khác nhau là ? ph?n nhân, còn ph?n v? v?n ???c làm theo cách c?a m?t chi?c bánh bao truy?n th?ng. Sau ?ây s? là cách làm m?t lo?i bánh bánh bao r?t thú v? ?ó là bánh bao chiên. V?i cách làm này b?n ch? c?n b? ra m?t chút công s?c c?ng thêm m?t chút khéo léo là ???c. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao chiên

Nguyên li?u làm v? bánh:

  • 300g b?t m?
  • 100ml n??c ?m
  • 10g men n?
  • 30g ???ng
  • M?t ít mu?i

Nguyên li?u làm nhân bánh:

  • 250g th?t heo n?c
  • Tr?ng cút
  • N?m h??ng
  • Cà r?t, hành lá, mi?ng

Cách làm bánh bao ngon nh?t t?i nhà nh? sau

B??c 1: ??u tiên b?n làm v? bánh tr??c. B?n cho men n? vào hòa chung cùng n??c ?m. Ti?p theo b?n l?y m?t cái âu r?i cho b?t và ???ng vào tr?n ??u, sau ?ó cho n??c men n? vào tr?n cùng v?i b?t, thêm ít n??c r?i ti?n hành nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o nhuy?n và không dính tay. Sau khi nh?i b?t xong b?n dùng kh?n s?ch nhúng n??c ?m v?t khô r?i ??y kín âu b?t l?i ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-chien

B??c 2: Tranh th? lúc ? b?t b?n làm nhân bánh nhé. Th?t heo b?n b?m nh?, tr?ng cút lu?c chín bóc v?. N?m, cà r?t và hành lá r?a s?ch c?t nh?. Mi?ng ngâm n??c cho m?m r?i c?t khúc nh?. Sau ?ó b?n tr?n chung các nguyên li?u này l?i v?i nhau ( tr? tr?ng cút) thêm gia v? cho v?a mi?ng.

cach-lam-banh-bao-chien-1

B??c 3: B?n ?eo bao tay v? sinh vào và vo nhân th?t thành các viên tròn, ?n d?t r?i cho tr?ng cút vào gi?a r?i b?c kín l?i.

cach-lam-banh-bao-chien-2

B??c 4: B?t khi ?ã ? xong b?n l?y ra nh?i l?i và chia thành các ph?n b?ng nhau, sau ?ó ?n d?t r?i cho nhân vào gi?a và gói l?i.

B??c 5: Cu?i cùng b?n cho bánh vào chiên vàng. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao chiên th?m ngon r?i ??y!

cach-lam-banh-bao-chien-3

cach-lam-banh-bao-chien-4

Trên ?ây là cách làm bánh bao chiên th?m ngon và ??y h?p d?n. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng v?i món bánh bao h?p d?n này. Và hãy luôn c?p nh?t ?? có thêm nh?ng cách làm bánh bao thú v? khác nhé.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 156 times, 1 visits today)