T? làm bánh bao ng?t t?i nhà

Có r?t nhi?u lo?i bánh bao: bánh bao chay, bánh bao nhân th?t, bánh bao m?n. Cách làm bánh bao c?ng không h? khó nh? nhi?u ng??i th??ng ngh? ??c bi?t là bánh bao nhân th?t và bánh bao ng?t. Còn gì tuy?t v?i h?n là t? tay chu?n b? cho b?a ?n c?a gia ?ình mình nh?ng chi?c bánh bao ng?t th?m ngon h?p d?n nh?? Hãy cùng vào b?p và làm nh?ng chi?c bánh bao ng?t nh? th? này nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao ng?t ??n gi?n t?i nhà

Nguyên li?u:

  • 250g b?t m? ?a d?ng
  • 100g cà r?t (lu?c chín, nghi?n nhuy?n)
  • 3g men n?
  • 70g n??c ?m
  • 10g ???ng
  • 200g nhân ??u ?? ( ??u ?? b?n h?p chín, nghi?n nhuy?n r?i sên v?i ???ng)

Cách làm:

B??c 1: B?n cho men n? vào hòa chung v?i n??c ?m r?i ?? kho?ng 10 phút cho men n? ra. B?t mì, cà r?t và ???ng b?n tr?n chung vào m?t cái âu, sau ?ó ?? t? t? n??c men n? vào tr?n ??u r?i nhào cho b?t thành kh?i d?o m?m và không b? dính tay là ???c. Nh?i xong b?n ?? b?t ngh? kho?ng 30 phút cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-ngot

B??c 2: B?n chia kh?i b?t thành t?ng ph?n nh? c? 30g r?i vê tròn. Nhân ??u ?? b?n c?ng chia thành các ph?n nh? c? 20g t??ng ?ng v?i viên b?t làm v? bánh r?i vo dài.

cach-lam-banh-bao-ngot-1

B??c 3: Dùng tay ?n d?t viên b?t làm v? bánh r?i cho viên nhân vào gi?a và túm các mí b?t l?i. B?n làm t??ng t? nh? hình nhé!

cach-lam-banh-bao-ngot-2

B??c 4: N?n bánh xong b?n ?? kho?ng 15 phút r?i m?i ?em bánh ?i h?p nhé! B?n x?p bánh vào x?ng và h?p kho?ng 20 phút cho bánh chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao ng?t th?m ngon r?i.

cach-lam-banh-bao-ngot-3

cach-lam-banh-bao-ngot-4

Trên ?ây là cách làm bánh bao ng?t th?m, ??y ?? ch?t dinh d??ng và ??m b?o v? sinh. ?ây là món ?n không ch? phù h?p cho b?a ?n sáng mà còn cho c? ?n v?t và ?n nh? vào bu?i t?i. Chúc các b?n thành công v?i công th?c này.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 212 times, 1 visits today)