T? làm bánh bao nhi?u l?p th?m ngon

Bánh bao nhi?u l?p, ch?c h?n cái tên này còn khá m?i m? v?i các b?n ph?i không nh?. ?ây là m?t món bánh bao r?t ngon và có m?t cách làm h?t s?c ??c ?áo thú v?. Món bánh bao nhi?u l?p này có ngu?n g?c t? m?t anh chàng nông dân ? châu Âu, m?i v? Vi?t Nam ???c m?t th?i gian và ???c r?t nhi?u b?n tr? yêu thích và ?ón nh?n. Sau ?ây là cách làm bánh bao nhi?u l?p th?m ngon. Các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao nhi?u l?p h?p d?n

Nguyên li?u làm l?p v? bánh m?m:

 • 350g b?t mì
 • 140ml n??c
 • 30g ???ng
 • 90ml d?u ô liu
 • 1 qu? chanh tây
 • lòng ?? tr?ng gà ?ánh nhuy?n

Nguyên li?u làm l?p v? bánh dai:

 • 125g b?t mì
 • 250g d?u oliu

Nguyên li?u làm nhân:

 • 300g th?t heo
 • 30g m?c nh?
 • 1tsp r??u
 • 1tsp tinh b?t ngô
 • gia v? th??ng dùng

Cách làm:

B??c 1: B?n làm l?p v? bánh m?m tr??c. Chanh tây r?a s?ch r?i bào nh? l?y ph?n v?, cho v? chanh bào vào bát, thêm ???ng, n??c và d?u oliu vào tr?n ??u r?i nhào nhuy?n sau ?ó ? kho?ng 1 ti?ng cho b?t n?. Ti?p ??n khi b?t ?ã n? b?n hãy chia kh?i b?t thành 25 ph?n b?ng nhau và vo thành viên tròn.

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-1

B??c 2: B?n làm l?p v? bánh dai. Cho d?u oliu và b?t vào tr?n ??u r?i nh?i cho b?t tr? thành kh?i m?n. Sau ?ó chia b?t thành 25 ph?n b?ng nhau và vo thành t?ng viên tròn r?i cán các viên b?t d?t ra và ??t viên b?t làm v? m?m vào gi?a, r?i túm cho viên b?t m?m n?m trong và vo tròn l?i.

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-2

B??c 3: B?n cán m?ng các viên bánh ? trên thành d?i hình ch? nh?t, r?i cu?n tròn l?i và cán d?t l?n n?a. Sau ?ó b?n cu?n tròn l?i l?n n?a thành hình tr? r?i túm hai ??u hình tr? l?i và vê tròn. B?n làm t??ng t? các b??c nh? hình d??i nhé! Sau ?ó b?n ??t các viên b?t lên m?t cái khay và dùng màng b?c th?c ph?m b?c kín l?i r?i cho vào ng?n mát t? l?nh trong khi ch? làm nhân bánh.

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-3

B??c 4: B?n làm nhân bánh. Th?t heo b?n r?a s?ch b? bì r?i b?m nh?, m?c nh? ngâm n??c cho n? r?i r?a s?ch b?m nh?. B?n ?? các nguyên li?u làm nhân vào m?t cái bát r?i thêm gia v? vào tr?n ??u. Sau ?ó b?n thêm chút n??c r?i ?em h?p chín ho?c b?n có th? cho vào xào qua cho chín.

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-4

B??c 5: B?n l?y nh?ng viên b?t làm v? bánh trong t? l?nh ra r?i ?n d?t, sau ?ó b?n múc nhân cho vào gi?a, b?c kín các mép b?t l?i ?? nhân không b? r?i ra ngoài r?i vê tròn. Ti?p ??n b?n cho bánh vào n??ng ? nhi?t ?? 190 ?? C kho?ng 10 phút, r?i l?y bánh ra ?? ngu?i b?t và ph?t lên m?t bánh m?t l?p m?ng lòng ?? tr?ng gà r?i l?i cho bánh vào n??ng thêm 35 phút n?a cho chín. ?? bánh ngon h?n b?n có th? r?c thêm mè ?en lên trên m?t bánh ( b?n r?c mè tr??c khi l?y bánh ra 5 phút nhé). V?y là b?n ?ã th?c hi?n xong cách làm bánh bao nhi?u l?p r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-5

cach-lam-banh-bao-nhieu-lop-7

 Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành xong món bánh bao nhi?u l?p th?m ngon h?p d?n r?i ??y. Vào nh?ng ngày cu?i tu?n ngày ngh? l?, cùng làm món bánh bao ??c ?áo này ?? chiêu ?ãi gia ?ình ng??i thân hay b?n bè thì th?t thú v? ??y. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 402 times, 1 visits today)