Vào b?p h?c làm bánh bao bông mai ??y h?p d?n

Trong ?m th?c thì s? sáng t?o luôn là ?i?u c?n thi?t ?? t?o nên giá tr? c?a món ?n. Và trong cách làm bánh bao c?ng v?y, ngoài vi?c ch?n nh?ng cách làm c?a nh?ng chi?c bánh bao truy?n th?ng th?m ngon thì n?u các b?n có m?t chút ý t??ng và sáng t?o trong ?ó thì có th? bi?n nh?ng chi?c bánh bao th??ng ngày thành nh?ng chi?c bánh bao th?t h?p d?n và th?m ngon thú v? h?n. Và bánh bao bông mai là m?t ví d? ?i?n hình, ?ây là m?t s? sáng t?o h?t s?c ??c ?áo. V?i ch? nh?ng nguyên li?u ??n gi?n, thêm m?t chút ý t??ng khéo tay c?a b?n là ?ã có th? t?o nên nh?ng chi?c bánh bao bông mai tràn ??y h?p d?n và cu?n hút. Cùng b?t tay vào b?p ngay thôi nào.

H??ng d?n cách làm bánh bao bông mai

Nguyên li?u:

  • 100g b?t m?
  • N??c ?m
  • 1 qu? tr?ng gà
  • 1/3 c? cà r?t
  • 1 nhúm mi?ng nh?
  • 2 chi?c n?m ?ông cô
  • d?u mè
  • b?t canh
  • n??c t??ng
  • tiêu h?t

cach-lam-banh-bao-bong-mai

Cách làm:

B??c 1: ??u tiên b?n cho b?t mì vào tr?n ??u v?i chút n??c ?m r?i nhào cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o m?n. Sau ?ó b?n cho b?t vào m?t cái kh?n ?m và ? kho?ng 20 phút cho b?t n?.

cach-lam-banh-bao-bong-mai-1

B??c 2: Trong lúc ch? b?t n? b?n tranh th? làm nhân bánh. Cà r?t r?a s?ch g?t v? r?i c?t nh?. N?m r?a s?ch ?? ráo n??c r?i c?t h?t l?u, mi?ng b?n cho vào n??c ngâm n? r?i c?t thành t?ng khúc ng?n.

cach-lam-banh-bao-bong-mai-2

B??c 3: B?n b?t m?t cái ch?o lên b?p r?i cho chút d?u ?n vào và cho tr?ng vào chiên chín, b?n ??o cho tr?ng bông lên ch? ??ng ?? nguyên mi?ng l?n nhé! Tr?ng chiên xong b?n múc ra ?? riêng.

cach-lam-banh-bao-bong-mai-3

B??c 4: C?ng cái ch?o ?ó b?n cho cà r?t vào xào chín r?i cho ti?p n?m và cu?i cùng là mi?ng. Sau khi xào xong b?n ?? tr?ng vào cùng và tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-bong-mai-4

cach-lam-banh-bao-bong-mai-5

B??c 5: B?t khi ?ã n? b?n l?y ra nh?i l?i l?n n?a cho m?m r?i l?n thành hình tr? dài và dùng dao c?t thành t?ng khúc nh?. Sau ?ó b?n cán các khúc b?t ra th?t m?ng ?? làm v? bánh.

cach-lam-banh-bao-bong-mai-6

B??c 6: B?n múc nhân cho vào gi?a mi?ng v? bánh, r?i dùng tay túm các góc ??i di?n nhau c?a bánh, xoay nh? ?? ch?m các múi k? bên cho t?i khi bánh ??u các múi. B?n làm t??ng t? nh? hình nhé!

cach-lam-banh-bao-bong-mai-7

B??c 7: Cu?i cùng b?n ?em bánh ?i h?p chín.

cach-lam-banh-bao-bong-mai-8

Nh?ng chi?c bánh bao bông mai nhìn th?t h?p d?n và ??p ph?i không nào. V?i ch? nh?ng b??c ??n gi?n và m?t ít công s?c th?i gian b? ra là b?n ?ã có th? làm nên nh?ng chi?c bánh bao bông mai th?m ngon ?? ?ãi gia ?ình b?n bè mình r?i. Ch?c ch?n s? thú v? l?m ??y. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng nhé. Và luôn truy c?p website cachlambanhbao.net ?? tham kh?o nhi?u cách làm bánh ngon nhé

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 133 times, 1 visits today)