Vào b?p làm bánh bao n?m cho b?a sáng

N?m là m?t lo?i th?c v?t r?t t?t cho s?c kh?e, n?m ???c dùng ?? ch? bi?n v?i r?t nhi?u món ?n r?t ngon và h?u nh? khá quen thu?c v?i nhi?u ng??i. Và bánh bao n?m là m?t ?i?n hình, ?ó là s? k?t h?p gi?a h??ng v? th?m ngon c?a n?m cùng v?i h??ng v? th?m ngon c?a m?t chi?c bánh bao truy?n th?ng ?ã t?o ra m?t món bánh bao n?m th?m ngon ??y h?p d?n và c?c kì t?t cho s?c kh?e. ?ây c?ng là m?t món bánh bao ???c nhi?u gia ?ình yêu thích và dùng trong m?i b?a ?n sáng hay bu?i ?n d?m. Sau ?ây s? là cách làm bánh bao n?m th?m ngon, các b?n cùng tham kh?o và th?c hi?n nhé.

H??ng d?n cách làm bánh bao n?m

Nguyên li?u: 

  • 300g b?t m?
  • 8g men n?
  • 180g n??c ép cà r?t
  • 250g th?t heo xay
  • 100g n?m t??i
  • D?u mè

Cách làm bánh bao t?i nhà nh? sau

B??c 1: N??c ép cà r?t b?n hâm nóng r?i cho men n? vào tr?n ??u.

cach-lam-banh-bao-nam

B??c 2: ?? h?n h?p n??c cà r?t và men n? vào âu b?t m? tr?n ??u r?i nh?i cho ??n khi b?t tr? thành kh?i d?o nhuy?n.

cach-lam-banh-bao-nam-1

B??c 3: ??y kín âu b?t r?i ?? ? n?i thoáng mát kho?ng 1 ti?ng cho b?t n? ra g?p ?ôi.

cach-lam-banh-bao-nam-2

B??c 4: Tranh th? lúc ? b?t b?n ti?n hành làm nhân bánh. N?m t??i b?n r?a s?ch c?t nh? r?i tr?n v?i th?t xay, sau ?ó thêm d?u mè và chút mu?i vào tr?n ??u cho th?m gia v?.

cach-lam-banh-bao-nam-3

B??c 5: Khi b?t ?ã n? b?n l?y ra nh?i l?i cho m?m r?i chia thành các ph?n b?ng nhau. Sau ?ó cán m?ng và ph? lên trên b?t m?t ít b?t m? khô ?? ch?ng dính.

cach-lam-banh-bao-nam-4

B??c 6: Múc nhân vào gi?a mi?ng b?t r?i g?p ?ôi mi?ng b?t l?i và túm các mép b?t ?? nhân không b? r?t ra ngoài.

cach-lam-banh-bao-nam-5

B??c 7: X?p bánh vào n?i h?p chín. V?y là b?n ?ã làm xong món bánh bao n?m th?m ngon r?i ??y.

cach-lam-banh-bao-nam-6

cach-lam-banh-bao-nam-7H??ng v? th?m ngon t? m?t chi?c bánh bao truy?n th?ng k?t h?p cùng v? béo ng?t m?m m?n t? n?m v?i ??y dinh d??ng. Ch?c ch?n món bánh bao n?m s? là m?t món ?n yêu thích c?a b?n và gia ?ình. Chúc các b?n thành công và ngon mi?ng.

Bình lu?n
Rate this post

(Visited 129 times, 1 visits today)